Συμβουλευτική Οικογένειας, Τζίκου

Η συνεργασία με την οικογένεια στο επίπεδο της συμβουλευτικής, αλλά και της θεραπευτικής διαδικασίας, είναι μία προσπάθεια για την οικογένεια ως σύνολο, με σκοπό την αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκύπτουν στον κύκλο ζωής της, καθώς και την εύρεση λειτουργικότερων τρόπων επικοινωνίας μεταξύ των μελών της.  

Στην οικογένεια οι σχέσεις υπόκεινται σε μία δυναμική: Κάθε μετακίνηση σε συναισθηματικό επίπεδο ή σε επίπεδο συμπεριφοράς ενός μέλους του οικογενειακού συστήματος αποτελεί την απαρχή της αλλαγής και για τα υπόλοιπα μέλη της. 

Στις οικογενειακές συνεδρίες μπορούν να λάβουν μέρος κάποια ή όλα τα μέλη της οικογένειας, ανάλογα με το τι είναι βοηθητικότερο στην εκάστοτε φάση της θεραπευτικής διαδικασίας και διεργασίας. Συνήθως, πραγματοποιούνται με την παρουσία δύο θεραπευτών, ώστε να εξασφαλίζεται μία όσο το δυνατόν πολυφωνική και αντικειμενικότερη θεώρηση και αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν στη συνεργασία με την οικογένεια. 

Οι βασικότεροι στόχοι των οικογενειακών συνεδριών είναι 

-Η ανάπτυξη και η ενίσχυση της βασικής εμπιστοσύνης στη θεραπευτική σχέση, εντός ενός ασφαλούς περιβάλλοντος,

-Η προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ επαγγελματιών και συμβουλευόμενων, 

-Η κατάλληλη παραπομπή, σε περίπτωση που αυτό κρίνεται βοηθητικότερο για την οικογένεια ή κάθε μέλος της ξεχωριστά, 

-Η ελεύθερη έκφραση σκέψεων, επιθυμιών, συναισθημάτων, αναγκών, απόψεων και προβληματισμών στο βαθμό που οι συμβουλευόμενοι νιώθουν άνετα, δίνοντας έμφαση στην έκφραση αυτών στο 1ο ενικό πρόσωπο, χρησιμοποιώντας δηλ. την προσωπική τους θέση και δίχως να προβαίνουν σε χαρακτηρισμούς για τα άλλα μέλη της οικογένειας, γεγονός που μπορεί να πολώνει την επικοινωνία, 

-Η διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων, 

-Η προώθηση της «διορθωτικής» εμπειρίας για τη ζωή της οικογένειας, 

-Η  επαναξιολόγηση και επαναδιαπραγμάτευση της θέσης και της ευθύνης των μελών της οικογένειας σχετικά με το οικογενειακό σύστημα.

-Η ανεύρεση κλίσεων, διεξόδων και προτιμήσεων των συμμετεχόντων, ώστε να χρησιμοποιούνται / ανακαλούνται ανάλογα και κατάλληλα, με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια, αλλά και την προώθηση της προσωπικής τους πορείας και ευημερίας.

Από την πλευρά τους οι ψυχολόγοι οφείλουν και τηρούν το απόρρητο των όσων λέγονται στις συναντήσεις με τους συμβουλευόμενους. Η αρχή της εμπιστευτικότητας δεν ισχύει μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που κάποιος / -α συμβουλευόμενος/ -η εκφράζει συγκεκριμένη απειλή εναντίον της ζωής κάποιου συνανθρώπου του, καθώς και της δικής του / της, βρισκόμενος σε κατάσταση συναισθηματικής σύγχυσης. 

Συχνότητα συναντήσεων: Συνήθως μία φορά στις 10 ημέρες, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Το διάστημα της θεραπευτικής διαδικασίας συναποφασίζεται και επαναπροσδιορίζεται ανάλογα.

Παρά το γεγονός ότι η διακοπή της θεραπευτικής διαδικασίας είναι φυσικά δικαίωμα του συμβουλευόμενου / των συμβουλευόμενων, είναι πάντα χρήσιμο και βοηθητικό να ενημερώνει /-ουν γι’ αυτό, ώστε να κανονίζεται μία τελευταία συνάντηση αποχαιρετισμού. 

 

Τζίκου Ελένη

Ψυχολόγος, Ειδίκευση στις Χοροθεραπευτικές Παρεμβάσεις,

Εκπαίδευση στην Οικογενειακή θεραπεία

Επικοινωνία

Βασιλίσσης Σοφίας 54

Ιλίσια / Αθήνα

Τ: +30 210 72 22 214
F: +30 210 72 22 282

email: [email protected], [email protected]