Κλινικές Συναντήσεις Εποπτείας στην ανάλυση δεδομένων του Thematic Apperception Test (ΤΑΤ), Children’s Apperception Test (CAT) & Senior Apperception Test (SAT), Ημιδομημένων Μύθων, Ιχνογραφήματος, Rorschach test, Rotter Incomplete Sentence Blank(RISB), Μύ

Κλινικές Συναντήσεις Εποπτείας στην ανάλυση δεδομένων του Thematic Apperception Test (ΤΑΤ), Children’s Apperception Test (CAT) & Senior Apperception Test (SAT), Ημιδομημένων Μύθων, Ιχνογραφήματος, Rorschach test, Rotter Incomplete Sentence Blank(RISB), Μύθων Ενδοοικογενειακής Βίας και Σεξουαλικής Κακοποίησης

Η γνωριμία, η ουσιαστική επαφή και εν τέλει η κατάκτηση των προβολικών δοκιμασιών, όπως:

  1. Η δοκιμασία θεματικής αντίληψης ενηλίκων (TAT), παιδιών (CAT) και υπερηλίκων (SAT),
  2. Οι ημιδομημένοι Μύθοι της Düss και του Fine,
  3. Τα προβολικά ιχνογραφήματα (κατευθυνόμενα ή ελεύθερα)
  4. Η δοκιμασία κηλίδων μελάνης Rorschach
  5. Η δοκιμασία ασυμπλήρωτων προτάσεων Rotter (RISB), και ιδίως,
  6. Η δοκιμασία ημιδομημένων μύθων για την ενδοοικογενειακή βία και τη σεξουαλική κακοποίηση (προσαρμογή στα Ελληνικά: Κουγιουμζόγλου, 2016), προϋποθέτουν:

Α. Αρχικά, ολοκληρωμένη εκπαίδευση με βαθιά κατανόηση τόσο των ψυχοδυναμικών εννοιών, όσο και των πρωτοκόλλων ανάλυσης, και,

Β.  Εν συνεχεία, κλινική άσκηση και εξάσκηση με τα οικεία εργαλεία.

Συχνά, οι εκπαιδευθέντες/είσες συνάδελφοι «δυσκολεύονται» να αισθανθούν αμέσως άνετα με τη χρήση του εργαλείου, γεγονός που συνιστά μια τυπική και αναμενόμενη αντίδραση. Επίσης, η ίδια η χρήση των εργαλείων αυτών απαιτεί προσοχή και γνώση, ώστε να μην ρισκάρονται λάθη και παρερμηνείες.

Η παρεχόμενη κλινική εποπτεία στις παραπάνω προβολικές δοκιμασίες, έχει ως στόχο:

Α. Να ενισχύσει και να πλαισιώσει νεοεκπαιδευθέντες/είσες συνάδελφους στη δυναμική πορεία εξοικείωσης με τα συγκεκριμένα κάθε φορά προβολικά εργαλεία, επισημαίνοντας σημεία βελτίωσης, είτε κατά στη διαδικασία χορήγησης, είτε κατά την ερμηνεία και την ανάλυση των δεδομένων, ώστε προοδευτικά να τα εντάξει ως εργαλεία «πρώτης γραμμής» στη κλινική και θεραπευτική του/ης εργαλειοθήκη.

Β. Να βελτιώσει την τεχνική συγγραφής εκθέσεων και αναφορών, τέτοιων που να αποδίδουν ορθά τα χαρακτηριστικά του προφίλ των α-σθενών που εξετάστηκαν με αυτά, καθώς επίσης και να «φροντίζει» ώστε οι αναφορές αυτές να είναι προσβάσιμες, σε περιπτώσεις που απαιτείται, σε συνάδελφους που πιθανώς δεν έχουν εξοικείωση με αυτές τις δοκιμασίες (για παράδειγμα σε ψυχιάτρους άλλων κατευθύνσεων ή σε δικαστικά περιβάλλοντα).

Οι κλινικές εποπτείες μπορούν να έχουν ατομικό ή ομαδικό χαρακτήρα (μέχρι 3 άτομα), αναλόγως προς τις ανάγκες σας, γεγονός που διαφοροποιεί και το κόστος αυτών.

Μάνος Κουγιουμζόγλου

Κλινικός Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής

Επικοινωνία

Βασιλίσσης Σοφίας 54

Ιλίσια / Αθήνα

Τ: +30 210 72 22 214
F: +30 210 72 22 282

email: [email protected], [email protected]